SÄÄNNÖT

YHDISTYS JA SEN TOIMINTA

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Kirkniemi-Jönsbölen kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Jönsbölen ja Kukkumäen alue Kirkniemessä Etelä-Lohjalla.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää toimialueensa asukkaiden terveellistä, turvallista ja viihtyisää asumista
 • ylläpitää ja kehittää kylän elinkelpoisuutta
 • edistää palvelujen säilymistä ja kehittämistä alueella
 • kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä
 • tuoda esille kyläläisten näkökantoja ja valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan.

Yhdistys on kielellisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee aloitteita ja anomuksia, esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja viranomaisille
 • järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia
 • järjestää retkiä, talkoita ja huvitilaisuuksia.

4 § Toiminnan rahoittaminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • kantaa jäseniltään jäsenmaksuja
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENISTÖ

5 § Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt. Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea ilmoittamalla aikomuksestaan yhdistykselle. Jäsenhakemukset hyväksyy kylätoimikunta. Yhdistys pitää yllä jäsenluetteloa yhdistyslain 11 § mukaisesti. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä myös muualla kuin yhdistyksen toiminta-alueella asuva yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja toimintatavan ja haluaa toimia yhdistyksen hyväksi. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kylätoimikunta voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään joko yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa yhdistystä tai sen toimintaa.

7 § Jäsenmaksu

Yhdistys päättää syyskokouksessaan vuosittain jäsenmaksusta ja sen suuruudesta.

HALLINTO

8 § Kylätoimikunta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota kutsutaan kylätoimikunnaksi. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan kullekin toimikaudelle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri. Näiden lisäksi voidaan valita enintään kolme (3) muuta jäsentä.

Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet kylätoimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

Kylätoimikunta on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 § Kylätoimikunnan tehtävät

Kylätoimikunnan tehtävänä on

 • edustaa yhdistystä
 • panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset
 • pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymiset
 • huolehtia yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta
 • huolehtia jäsenmaksun kantamisesta
 • valmistella yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä muut yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat
 • suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten antamien ohjeiden mukaisesti
 • tiedottaa yhdistyksen toiminnasta esimerkiksi tiedotteilla ja ilmoitustauluilla

Kylätoimikunta voi asettaa asioiden valmistelua ja toteuttamista varten työryhmiä tai käyttää apunaan asiantuntijoita.

10 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen saa kirjoittaa kylätoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä varainhoitajan tai sihteerin kanssa.

TALOUS

11 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään 21 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee palauttaa tilit ja antaa kirjallinen lausuntonsa kylätoimikunnalle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

KOKOUKSET

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä toimintakautenaan kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään kylätoimikunnan määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Syyskokous pidetään lokakuun 1. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana.

Kylätoimikunnan on kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kylätoimikunnalta kirjallisesti pyytää tai kylätoimikunta muuten katsoo sen tarpeelliseksi.

13 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kylätoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai esille tulevat asiat

14 § Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksusta
 • vahvistetaan kylätoimikunnan jäsenten lukumäärä seuraavalle toimintakaudelle
 • valitaan kylätoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri sekä tarvittaessa muut jäsenet
 • valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja
 • muut kokouskutsussa mainitut tai esille tulevat asiat

15 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni; vaaleissa kuitenkin arpa.

16 § Kokouskutsut ja kokouksista tiedottaminen

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jokaisen jäsenen postilaatikkoon jaetulla tiedotteella ja Kirkniemen matonpesupaikan luona olevalla ilmoitustaululla vähintään viikko ennen kokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

18 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos purkamisesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja jos vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä kannattaa purkamista.

Yhdistyksellä sen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi olevat varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

© 2019 Kirkniemi-Jönsbölen kyläyhdistys ry. 
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!